Kendra Committee

Chief Patron : Shri. O Rajagopal

Patron : Sri. T.P Srinivasan I F S (Rtd.)

Chairman : Sri. K.S Premachandra Kurup I A S (Rtd.)

Vice Chairman : Dr. Ezhumatoor Raja Raja Varma

Hon. Treasurer : Sri. M.R Sukumara Pillai

Members

Sri. S.K Nair

Sri. Vijayakrishnan

Sri. Prof. P.R Kumara Kerala Varma

Sri. V. Gopal Krishnan IPS

Sri. S Vijayakumar FCA

Sri. P.V Sivasankara Pillai

Sri. N. Parameswaran

Adv. R. Sadasivan Pillai

Sri. P. N. Santhanagopal

Sri. V.V. Bhaskaran

Sri. Ramankutty

Administrative Officer : Sri. Radhakrishnan P